Kategori Arşivleri: Kültür

1543’te Ayıntap’ta Mahalleler

Osmanlı Devleti’nde mahalle şehir idaresinde en küçük idari birim durumundadır. Tahrir defterlerine göre 1536 yılında 34, 1543 yılında 29, 1574 yılında ise 21 mahalle vardır. 131 Nolu Ayıntap Şer’iyye Sicilinde geçen mahalle isimleri şunlardır: 1. Cabi Mahallesi 2. Tarla-i Cedid Mahallesi 3. Ehl-i Cefa Mahallesi 4. Tarla-i Atik Mahallesi 5. Yenhi (Yahni) Mahallesi 6. Tube […]

Geleneksel Sokak Dokusuna Sivil Mimarinin Katkısı: Antep Merkez İlçesi Yaprak Mahallesi/Sevgi Parlak

Mahalleler, yerleşimlerin sosyal, idari ve fiziksel özelliklerini en iyi yansıtan, bir kentin mimari biçimlenişini en küçük ölçekte temsil eden yerleşim birimleridir. Sokaklar ise yerleşimler ve bu yerleşim alanları üzerindeki yapılar (sivil, dini, ticari, askeri yapılar v.b.) arasında ilişkiyi kurmakta ve mahalleleri birbirine bağlamaktadır.1 Antep kent merkezindeki geleneksel sokak dokularının biçimlenişinde idari, ticari ve dini yapıların […]

Antep’te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji / Faruk TAŞKIN

Amerikan Board’ın Türkiye sınırları içerisinde kurduğu kolejlerden birisi Gaziantep’teki Merkezi Türkiye Koleji’dir. Ermeni ileri gelenlerinin de talebiyle 1876 yılında kurulan bu okul, hazırlık, tıp ve bilimler bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktaydı. Osmanlı hükümetinin 1914 yılında üniversite olarak da kabul ettiği bu kolejden birçok doktor, eczacı, diş hekimi, öğretmen, mühendis, hukukçu ve papaz yetişmiştir. Fransızların […]

XVI. Yüzyılda Ayntab’da Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının Rolü / İbrahim Etem Çakır

Toplumsal kontrol kavramı, toplumsal sapma olarak ifade edilen davranışlara karşı toplumsal bir tepkidir. Osmanlı şehirlerinde mahalle, sadece fiziki bir birim değil aynı zamanda toplumsal kontrolün sağlanmasına katkıda bulunan sosyal bir üniteyi ifade etmektedir. Bu çalışmada XVI. yüzyılda mahalle ve mahalle halkının, toplumsal kontrol aracı olarak üstlendiği rol, Ayntab şehri bağlamında buraya ait şer‘iye sicillerinden hareketle […]

Gaziantep Lala Mustafa Paşa Külliyesi/Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkarcı

Lala Mustafa Paşa; Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1594) dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin üst kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş devlet adamıdır. Mustafa Paşa, Yavuz Sultan Selim zamanında, Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesine bağlı Sokobviç (Şahinoğullan) köyünden devşirme yoluyla İstanbul’a getirilip, saray hizmetine alınmış ve burada çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Lala Mustafa Paşa, 1556’da […]

Gaziantep’te Unutulmuş Bir Meşk Geleneği: İkindi Sazı / Yrd. Doç. Dr. G. Filiz ÖNAL – Öğr. Gör. Yaşar SEÇKİN

Bu �al??man?n amac?; Gaziantep m�zik k�lt�r� a�?s?ndan �nem ta??d??? d�?�n�len �?kindi Saz?� e?lence gelene?inin tan?t?lmas?d?r. 1925-1970�li y?llar aras?nda devam etti?i ifade edilen bu gelenek, Cumhuriyet�in kurulu?undan sonra, hem klasik T�rk m�zi?i icras?n?n tan?nmas? hem de o y?llardaki Gaziantep m�zik k�lt�r�n�n anla??lmas? bak?m?ndan �nemlidir ve ikindi namaz? sonras?nda ba?lad??? i�in bu adla an?lm??t?r. Hemen her g�n […]

XVII. Yüzyıl Güneydoğu Anadolusu’nun Dini-Sosyal Hayatından Bir Kesit: Antep Mevlevihanesi /Abdüllatif ARMAĞAN

XIII. yüzyılda Anadolu’da temelleri atılan Mevlevilik, kurulduğu tarihten sonra öncelikle Anadolu olmak üzere zaman içinde değişik bölgelere yayılmıştır. Osmanlı coğrafyasının muhtelif şehirlerinde kurulan Mevlevihaneler, tarikatın yaygınlaşmasına katkı sağlamışlardır. Mevlevîlerin Güneydoğu Anadolu’da örgütlenmeleri ise 1517’de Suriye ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesinden sonra başlamıştır. Bölgenin Osmanlı hâkimiyetine girdiği 1516 yılından kısa bir süre sonra 1525 yılında Kilis […]

Bedreddin Ayni’nin Kitabı için Baskı Sözü Aldı

“BEDREDD?N AYN?�N?N K?TABI ?�?N BASKI S�Z� ALDI Konu?mas?n?n devam?nda Gaziantep�in yeti?tirdi?i �nemli din alimlerinden Bedreddin Ayni�nin kitab?yla ilgili g�r�?lerini belirten S?rma, �Meslekta??m, �stad?m Bedreddin Ayni�nin 27 ciltlik ?slam Tarihi adl? eseri var. Bu �al??mas? ?stanbul�un de?i?ik k�t�phanelerinde bulunuyor. Sultan 3. Ahmet zaman?nda T�rk�e�ye terc�me edildi. Bu �al??mas?n?n bug�n piyasada olmamas? ise Gazianteplilerin ay?b?d?r. Gaziantep�e gelirken […]

Gazikültür A.Ş. Yayınları

Gazikültür A.Ş. yayını kitaplarından Kitap isteme adresi : http://www.magazagaziantep.com/ Prof.Dr.Halil İbrahim Yakar’ ın emekleri ne sağlık… http://gazikulturas.com/ Prof.Dr.Halil İbrahim Yakar‘ ın emekleri ne sağlık… http://gazikulturas.com/ Gazikültür A.Ş. yayını kitap isteme adresi : http://www.magazagaziantep.com/

Halit Ziya Biçer Objektif ve Arşivinden SEYR-İ ANTEP

Mehmet Fatih Bozkurt‘tan: Sabır ve gayretlerimiz sonunda Allah bize ikinci kitabımızı da yayınlamayı kısmet etti. Yaklaşık üç yıllık bir çalışma sonucunda hazırlamış olduğum “Halit Ziya Biçer Objektif ve Arşivinden SEYR-İ ANTEP“ adlı kitabım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR AŞ. tarafından bastırılarak yayınlamıştır. Ana fikri Gaziantep’in sahip olduğu zengin tarih ve kültür servetinin tanıtılması olan bu çalışmanın […]