Gaziantep’te Unutulmuş Bir Meşk Geleneği: İkindi Sazı / Yrd. Doç. Dr. G. Filiz ÖNAL – Öğr. Gör. Yaşar SEÇKİN

Bu �al??man?n amac?; Gaziantep m�zik k�lt�r� a�?s?ndan �nem ta??d??? d�?�n�len �?kindi Saz?� e?lence gelene?inin tan?t?lmas?d?r. 1925-1970�li y?llar aras?nda devam etti?i ifade edilen bu gelenek, Cumhuriyet�in kurulu?undan sonra, hem klasik T�rk m�zi?i icras?n?n tan?nmas? hem de o y?llardaki Gaziantep m�zik k�lt�r�n�n anla??lmas? bak?m?ndan �nemlidir ve ikindi namaz? sonras?nda ba?lad??? i�in bu adla an?lm??t?r. Hemen her g�n yap?lan bu e?lencenin, �lkemizin di?er e?lence veya me?klerden fark?, g�nd�z yap?lmas? ve kad?n erkek beraber kat?labilmesidir. Fas?l gelene?i i�erisinde devam eden me?klerde sadece T�rk sanat m�zi?i veya makam m�zi?i (o zamanki anlay??la) icras? yap?lm??, halk m�zi?ine mesafeli bir duru? sergilendi?inden ancak son d�nemlere do?ru birka� t�rk� okunmaya ba?lanm??t?r. O d�nemde M�sl�man kesimin m�zikle u?ra?mas? hele hele han?mlar?n sahneye �?karak ?ark? s�ylemesi ho? kar??lanmad???ndan bu me?k gecelerine icrac? olarak ?stanbul�dan han?m sanat�?lar?n getirildi?i ve �o?unun da gayri M�slim oldu?u belirtilmektedir. Bu �al??ma, unutulmaya y�z tutmu? ya da �?kindi Saz?� gibi unutulmu? de?erlerimizi su y�z�ne �?kartarak, k�lt�rel de?erlerimizin gelecek ku?aklara do?ru anlat?lmas? ve aktar?m?n?n sa?lanmas? bak?m?ndan �nemlidir. �al??ma, �literat�r tarama� ve �g�r�?me� y�ntemiyle elde edilen veriler ?????nda y�r�t�lm�?t�r. Kurtulu? m�cadelesinde Gaziantep�in de �ok ciddi s?k?nt?lar real viagra pills for sale uk reviews �ekti?i g�z �n�ne al?nd???nda sava?tan �?km?? yorgun, yaral? ve motivasyona ihtiyac? olan b�lge halk?na �?kindi Saz?� ad?ndaki bu t�r faaliyetler, bir nebze olsun moral olmu?, insanlar?n kayna?mas?na katk?da bulunmu?tur. Bunun yan? s?ra ?ehir halk?, T�rk m�zi?ini do?ru icra eden sanat�?lardan dinlemi?, sanata duyulmas? gereken sayg?y? ve h�rmeti g�sterme olgunlu?unu katk? sa?lam??t?r.

�al??man?n devam? i�in t?klay?n?z.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir