Yazar Arşivleri: admin

İngiltere’nin Antep’i İşgali…

  İngiltere’nin Antep’i İşgali… Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları’nın ağır yaralarını henüz saramadan Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan’ın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Dört yıl süren savaşın neticesi, Osmanlılar açısından ziyadesiyle ağırdı. Antep Buy Methandienone, imparatorluğun diğer kesimlerinde olduğu gibi savaşın getirdiği külfet için gerekli fedakârlıkta bulundu. 30 Ekim 1918 tarihindeki Mondros Ateşkes Antlaşması ateşkes antlaşmasıyla; Suriye, Filistin, Irak ve Arabistan üzerindeki Osmanlı […]

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma’nın tam metni: 3 Ağustos vaziyeti tamamen şöyle idi: Fransız kuvvetleri Cerablus’un cenubu garbisinde ve şimendifer üzerinde bulunan Akçakoyunlu da tahaşşüd etmiş bulunuyor ve düşmanlarla teması muhafaza etmek suretiyle, Cerablus köprüsünü geçip ilerliyen, bize mensup bazı ufak müfrezeler de Akçakoyunlu karşısında düşmanla karşı […]

“Sadece iki büyük şehir var Türkiye’de..İstanbul ve Gaziantep.”

Gaziantep’te kültürel etkinlikler içinde eğlence kültürünün giderek öne çıktığı bu yıllara ilişkin bir başka gözlem sosyolog Cahit Tanyol tarafından şöyle aktarılır (1992): Anadolu köylerinde uzun süre araştırma yapan bir İngiliz toplumbilimcisi, bundan daha kırk yıl önce, kendisiyle Türkiye’nin köy ve şehirlerini konuşurken bana şu ilginç gözlemini nakletti: “ Anadolu, büyük köylerin toplamından oluşmuş bir ülke. […]

Caşar Caşmaz

“Caşar mı, caşmaz mı?” Gazozcuların başları kalabalık olurdu çoğu kere. Bir alıcı, yedi sekiz seyirci. Tekerlekli arabaların üstündeki buz kalıplarına yerleştirilmiş şişelerden birini kaldırırdı gazozcu, iyice sallar, sorardı: “Caşar mı, caşmaz mı?” Alıcı, şişeyi süzerdi bir Methandienone – Dianabol Cycles süre. Kapak açılınca gazozun taşıp taşmayacağını kestirmeye çalışırdı. “Caşar.”  Gazozcu da aynı görüşteyse, şişeyi bir […]

Somurbitmezci idi,şimdi macuncu oldu…

Kızlar ip atlar, hakeke oynar, evlerde peçiç oynanır. Kergahlarda nakış işlenir. Nevse evinin kapısı taşlanır, çıkana “Taman gelininiz oğlan doormuş, bize de şeker verseneez” denirdi. Coğrafya oyununda genel kültürümüzü arttırır, artisleri, şehirleri, eşyaları bulurduk. Portakalın tepesine, gazozun kapağına çiviyle delik delinir; oradan somura somura içilir. Kağıttan tuzdanlık, telden araba, deynekten kılıç, küsbeden sıçan, şeker kamışından şakşahı yapılır. Somurbitmezciden somurbitmez […]

AYINTAB DARÜ’L MUALLİMİN

Gaziantep’te ilk öğretmen okulu. 1911 Antep’in İlk Öğretmen Okulu AYINTAB DARÜ’L MUALLİMİN 1911 yılında Antep Milletvekili Ali Cenani gayretiyle Ayıntab Darü’l Muallimin Mektebi açılmıştır.Müdürlüğünü İbrahim Zühdü Bey yapmıştır. Okul Antep’in Kale altı semtinde şimdiki Pazar yeri yakınında Behramoğlu Sokağında bir çıkmazda kiralık bir evde açılmış.Okul köy öğretmenleri yetiştirmek üzere açılmış tek sınıf ve toplam mevcudu […]

Harput / Mamuret’ül Aziz , El Aziz ,Elazığ

Harput adının kökeninin “Har-pu-ta-va-nas” veya “Har-pu-ta-aş” kelimelerinden türediğini, bu kelimelerin ise “Ga-ar-ba-ta” veya “Har-pu-ta-aş” adlı bir tanrı/tanrıça veya lider adından gelme olabileceğini belirtilse de, bu isimlerin nerede yer aldığını ve hangi kültüre ait olduğunu belirtmez. Başka bir görüş, Harput’un en eski adının “Carcathiocerta” olduğunu belirtirken; “Carcath=şehir”, “Certa=kale” anlamlarını koyarak How much does Testosterone Undecanoate, Carcathiocerta / […]

Antep’te Ermeni Ulusçuluğunun Doğuşunda Amerikalılar ve Kolejin Etkisi

1874 yılında eğitime başlayan Merkezi Amerikan Koleji’nin Tıp departmanı 1876’da hizmete girmiştir. Okul mütevelli heyeti Amerika’da bulunan 9 üyeden oluşurken, altta idare heyetindeki 13 kişi Osmanlı topraklarında yaşayan misyonerler ve Ermenilerdi.Avrupa’da bu dönemde ilkokul 6. ortaöğretim 7 yıl, daha sonra üniversite eğitimi verilirken, kolej Amerikan eğitim sistemine göre organize olmuştu. Yaygın eğitim 8,yüksekokul (lise) 4 […]

Antep Evleri Mimarisi

Antep Evleri; y�ksek duvarlar arkas?nda, d?? mekanlardan m�mk�n oldu?unca soyutlanm??, avluya d�n�k yap?lard?r. Antep evleri genellikle iki katl?d?r. B�lgede ta? kullan?m?n?n yayg?n olmas? nedeniyle evlerin yap?m?nda havara ta?? (yumu?ak kalker), topak ta??, keym?h (sert kalker), minare kayas?, bazalt (karata?), beyaz mermer, k?rm?z? mermer ve do?adan toplanan baz? renkli ta? cinsleri kullan?lm??t?r. Kullan?lan ta? cinslerinin, evleri […]

Zelzele Halil ile Küçük Arif

Zelzele Halil anlat?yor : Bir sabah, otelin cam?ndan soka?a bakarken, elinde bir �antayla Arif’in durakta bekledi?ini g�rd�m. Emekli olduktan sonra, SANKO’ya girmi?ti. I?e gitmek i�in araba bekliyordu. SANKO’ya telefon a�t?m, M�essese M�d�r�’ne “Sizde Arif Ersara� isminde bir memur var m??” diye sordum. Adam “Evet” dedi. “Maarif’te d�rt yol �at?nda Arif’e bir araba �arpt?, ailesine haber […]