Kategori Arşivleri: Genel Mimari

Antep’te Ermeni Ulusçuluğunun Doğuşunda Amerikalılar ve Kolejin Etkisi

1874 yılında eğitime başlayan Merkezi Amerikan Koleji’nin Tıp departmanı 1876’da hizmete girmiştir. Okul mütevelli heyeti Amerika’da bulunan 9 üyeden oluşurken, altta idare heyetindeki 13 kişi Osmanlı topraklarında yaşayan misyonerler ve Ermenilerdi.Avrupa’da bu dönemde ilkokul 6. ortaöğretim 7 yıl, daha sonra üniversite eğitimi verilirken, kolej Amerikan eğitim sistemine göre organize olmuştu. Yaygın eğitim 8,yüksekokul (lise) 4 […]

Geleneksel Sokak Dokusuna Sivil Mimarinin Katkısı: Antep Merkez İlçesi Yaprak Mahallesi/Sevgi Parlak

Mahalleler, yerleşimlerin sosyal, idari ve fiziksel özelliklerini en iyi yansıtan, bir kentin mimari biçimlenişini en küçük ölçekte temsil eden yerleşim birimleridir. Sokaklar ise yerleşimler ve bu yerleşim alanları üzerindeki yapılar (sivil, dini, ticari, askeri yapılar v.b.) arasında ilişkiyi kurmakta ve mahalleleri birbirine bağlamaktadır.1 Antep kent merkezindeki geleneksel sokak dokularının biçimlenişinde idari, ticari ve dini yapıların […]

Kendirli Kilisesi /Halkevi /Öğretmen Okulu /Müze

Kilisenin ilk yapımı 1860 yılıdır. Gaziantepli Katolik Ermenilerin kilisenin inşasında maddi yönden zorlanmalarından dolayı kilise, Fransa Kralı III. Napolyon’dan, Fransız misyonerlerinden ve Katolik camiasından maddi destek alınarak yapılmıştır. Daha sonra kullanılmaz hale gelen kilisenin yeniden yapılması için geniş kapsamlı yardım kampanyası düzenlenmiştir. Eski kilise yıkılarak yerine 1898 yılında şimdiki kilisenin inşasına başlanmış, yapımı iki yıl […]

Gaziantep’te Taş ve Taşcılık

Keymıh taşı içindeki kireç alışımından dolayı topraktan ilk çıkışı işlenmeye uygun yani yumuşak olur. Taş karbonmonoksitle temas ettiği zaman süresince sertleşir ve mıh geçmez bir yapıya bürünür, o yüzden biz restorasyon amaçlı olarak söktüğümüz eserdeki taşları raspa dediğimiz taşa tekrar yüz açma işleminde ustaların zorlandıklarına şahit oluruz Taş yapılardaki elemanlar: HATCELİ: Dikdörtgen şeklinde, yükseklik 27 […]

Gaziantep Evleri

Yap? Malzemeleri Antep evlerin genelinde b�lgede �ok�a bulunan beyaz ta?, mermer �e?itleri (�arp?n mermeri) ve bazalt ta?lar kullan?lm??t?r. Yap? ta?lar? kullan?ld?klar? yerlere g�re se�ilirken, renkli ta?lar g�rsel sanatlara �rnek te?kil edecek ?ekilde �zenle kullan?lm??t?r. Binalar?n in?as?nda kullan?lan ta?lar do?a ?artlar? g�z �n�ne al?narak se�ilmi?, ev planlar? d�?�n�lerek �l��lendirilmi? ve yerel isimler konulmu?tur. Ta?lar �l��lerine g�re […]

Antep’ten Halep’e Uzanan Bir Su Hikayesi(Kuveyk Kanalı)

Antep’ten Halep’e �su g�ndermek amac?yla yap?lm?? olan Proc ma Viagra pro zeny prodej negativni ucinek pri uzivani doplnku su kanal? Kuveyk Su Yollar? veya Halep Ar??? olarak bilinmektedir. Gaziantep’in i�inden ge�tikten sonra, O?uzeli’ye ula?madan �nce pek �ok p?narla beslenerek daha da b�y�yen Sacur suyunun Halep’e ula?t?r?lmas? amac?yla ?imdiki Keriz k�y�n�n kuzeybat?s?ndan ba?lay?p, Kilis – Gaziantep […]

Küçük Buhara, nam-ı diğer Antep

Antep Ortaçağ’lardan beri parlak bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. “Küçük Buhara” adıyla anılan şehirde başta Bedreddin el-Aynî olmak üzere birçok ilim adamı yetişmiştir. İbn Bâlî adlı XV. yüzyıl Türk şairi yanında XIX. yüzyılda Mütercim Âsim ve Münib efendilerle Maarif Nâzırı Münif Mehmed Paşa da buralıdır. Öte yandan yine XIX. yüzyılda Antep muhtelif misyonerlerin faaliyetine […]

Arasa

Her memlekette vardır. Bazı yerler şehrin tarihini yaşar. Arasa da öyle bir yer. Deyimlerde yer alır, atasözlerinde yer alır, anılarda yer alır. Arasa’da dilenir, Uzun Çarşıda sadaka verir. Uzun Çarşıda bir yalan söylemiş, Arasa’ya varmış kendi de inanmış. Arasa, Uzun Çarşı, tiryakiysen cuvara taşı. Bir de “Arasa Allığı” var. Allık uzun direk demek. O zaman […]

Gaziantep Kalesi

M.S. II-IV. yüzyıllarda Kalenin, ilk olarak Roma döneminde bir gözetleme kulesi olarak yapıldığı ve zaman içerisinde genişletildiği yapılan arkeolojik kazılar neticesinde anlaşılmıştır. Bugünkü biçimini ise “Kaleler Mimarı” olarak adlandırılan Bizans İmparatoru Justinyanus döneminde M.S. VI. (M.S 527-565) yüzyılda almıştır. Yine bu dönemde kale önemli bir onarım geçirmiş olup, onarım sırasında tesviyenin sağlanması için, güney bölüm […]