Bedreddin Ayni’nin Kitabı için Baskı Sözü Aldı

“BEDREDD?N AYN?�N?N K?TABI ?�?N BASKI S�Z� ALDI
Konu?mas?n?n devam?nda Gaziantep�in yeti?tirdi?i �nemli din alimlerinden Bedreddin Ayni�nin kitab?yla ilgili g�r�?lerini belirten S?rma, �Meslekta??m, �stad?m Bedreddin Ayni�nin 27 ciltlik ?slam Tarihi adl? eseri var. Bu �al??mas? ?stanbul�un de?i?ik k�t�phanelerinde bulunuyor. Sultan 3. Ahmet zaman?nda T�rk�e�ye terc�me edildi. Bu �al??mas?n?n bug�n piyasada olmamas? ise Gazianteplilerin ay?b?d?r. Gaziantep�e gelirken bu kitab?n bas?lmas?na bu ?ehrin y�neticilerinden bu kitab?n bas?lmas? konusunda s�z almadan inmeyece?im diye planlam??t?m� dedi. Bu s?rada dinleyiciler aras?nda bulunan Gaziantep B�y�k?ehir Belediye Ba?kan Vekili Mehmet Durdu Yetkin?ekerci, �Hocam mesaj al?nd?. Gereken yap?lacak� diyerek kitab?n bast?r?lmas? s�z�n� verdi. Bunun �zerine Prof. Dr. S?rma da bask? s�z� i�in te?ekk�r etti. Sempozyumun a�?l?? b�l�m�n�n sonunda Rekt�r Prof. Dr. Ali G�r ve Vekili Mehmet Durdu Yetkin?ekerci taraf?ndan Prof. Dr. ?hsan S�reyya S?rma�ya hediye takdim edildi.”

http://habermerkezi.gantep.edu.tr/?p=37796

 

Bedreddin Mahmud <span style=
buy nandrolone phenylpropionate npp 10 ampoules 100mgml by maxtreme in uk El-Ayn�’nin (Vefat?:855/1451) “?kdu’l-Cum�n Fi T�rihi Ehli’z-Zam�n” adl? dev eserinin Yazma ve Matbu n�shalar?.” width=”960″ height=”720″> Bedreddin Mahmud El-Ayn�’nin (Vefat?:855/1451) “?kdu’l-Cum�n Fi T�rihi Ehli’z-Zam�n” adl? dev eserinin Yazma ve Matbu n�shalar?.
Bedreddin Mahmud El-Ayn�'nin (Vefat?:855/1451) "?kdu'l-Cum�n Fi T�rihi Ehli'z-Zam�n" adl? dev eserinin Yazma ve Matbu n�shalar?.
Bedreddin Mahmud El-Ayn�’nin (Vefat?:855/1451) “?kdu’l-Cum�n Fi T�rihi Ehli’z-Zam�n” adl? dev eserinin Yazma ve Matbu n�shalar?.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir