Antep’ten Halep’e Uzanan Bir Su Hikayesi(Kuveyk Kanalı)


Antep’ten Halep’e �su g�ndermek amac?yla yap?lm?? olan Proc ma Viagra pro zeny prodej negativni ucinek pri uzivani doplnku su kanal? Kuveyk Su Yollar? veya Halep Ar??? olarak bilinmektedir. Gaziantep’in i�inden ge�tikten sonra, O?uzeli’ye ula?madan �nce pek �ok p?narla beslenerek daha da b�y�yen Sacur suyunun Halep’e ula?t?r?lmas? amac?yla ?imdiki Keriz k�y�n�n kuzeybat?s?ndan ba?lay?p, Kilis – Gaziantep karayolu �zerindeki Kaz?kl? k�y�n�n kuzeyinden ge�erek �nce do?uya, sonra g�neye do?ru devam edip,� dereye ula?an arazi aras?nda t�nel ?eklindeki iki kanal a�?lm??t?r. Gaziantep’in O?uzeli ?l�esi Yakac?k (Z?ranba) k�y�n�n Keriz Mezras?n?n g�neybat?s?nda bulunan su yolu insan g�c�yle kaz?lmak suretiyle yap?lm??t?r. Geni?li?i 2 m’yi, y�ksekli?i ise 3 m’yi bulmaktad?r. Kuveyk Su Yolu ve Halep Ar??? olarak adland?r?lan su kanal? tek par�a halindeki t�nelden de?il , uzunluklar? 20,30 m. veya bazen daha uzun olan t�nellerin a�?k ve derin aral?klarla birle?tirilmesi suretiyle meydana getirilmi?tir. Suyun b�yle zaman zaman a�?ktan akmas?, buharla?ma ve kirlenme a�?s?ndan mahzurlu ise de, kehrizlerden �?kan molozlar?n d??ar? ta??nmas? ve kehrizin t?kanmas? halinde temizli?inin yap?lmas? a�?s?ndan gerekli g�r�lm�?t�r.

Aleppo Qwiq River (1)

O?uzeli’nin kuzeybat?s?ndan ba?lay?p ?kizkuyu k�y�nden ge�erek Kilis’in Kaz?kl? k�y�n�n do?usundaki bir dereye kavu?an, buradan da Halep’e ula?an tabi kayalara oyulmu? yakla??k 25 km uzunlu?unda ba?ka bir su kanal? daha vard?r. Halk aras?nda buna Sulu Kehriz denilmektedir. Tarihi kaynaklarda ise Antep Halep aras?ndaki bu su yollar?na Kuveyk Su Yollar? denilmektedir. Bu su kanal? y�zy?llar boyunca Halep’in hem i�me hem de sulama i�in kullan?lan en temel kaynaklardan birisi olmu?tur.

Aleppo Qweq river color
Antepli me?hur tarih�i, hadis�i ve devlet adam? olan Bedreddin Ayni (1361 – 1451 ) kendi hayat hikayesini anlat?rken, atalar?ndan da bahsetmekte ve 731 (1330 ) y?l?ndaki� Kuveyk Su Yolunun yap?m? s?ras?nda dedesinin (veya babas?n?n dedesinin) bu in?aat?n mali i?lerine bakt???n? ifade etmektedir.

Bu su kanal?n?n be?eri yollarla kirlenmemesi i�in belli aral?klarla g�revlilerin bulundu?u s�ylenmektedir.

Aleppo water wheel cows halep su de?irmen

?htimaller �zerine 1330 veya 11. y�zy?l olarak tarihlendirilen su kanal? haz?rlad???m rehber projesi kapsam?nda� saha �al??mas? yapt???m s?rada tespit etti?im bir kaya k�tlesi �zerine yaz?lm?? ve silik olarak g�n�m�ze kadar ula?m?? be? sat?rl?k bir kitabeye rastlad?m. Bu yaz?n?n okunmas? ile belki su yolunun gizli kalm?? y�nleri ve tarihi hakk?nda kesin bilgilere ula??lacakt?r.

Selahattin K�ro?lu

Kuveyk su kanal? kuveyk_su_yollari_019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir