Şıh Hamamı’nın Hikayesi

Kay?nvaldem gibi sevip sayd???m bir ka� y?l �nce vefat eden eltim M�zeyyen Baydardan dinlediklerimi yazmak istedim ??h Hazretlerinin(?eyh Fethullah Hazretlerinin) han?m? zenci imi? bir g�n hamama gitmi? hamamda Zenci oldu?u i�in kendini horlam??lar su vermemi?ler hamamda terlemi? kad?nlar?n �zerinden akan sudan iki tas d�k�n�p �?km?? eve gelip beyine(?eyh FethullahK.S.)anlat?nca �ok �z�lm�? bir gecede kendi kerameti ile han?m?na bir hamam yapm?? suyun geldi?i yerde bir kap? yapm?? o?luna buray? hi� a�may?n demi? ?eyh Hz. leri vefat edince merak edip kap?y? a�am??lar birde ne g�rs�nler kazan?n alt?nda sadece bir mum yan?yor koca hamam?n suyu bir tanecik mumla ?s?n?yor ama kap? a�?l?p ?eyh Hz. lerini s?rr? if?a olunca mum s�nm�? o g�nden sonra hamam odunla ?s?t?lm?? ?u g�nde bile han?m?na su vermeyen s�laleden birisi hamama gelirse hamam?n suyu azal?rm?? Gazianteplilerin �o?u ??h hamam?n?n tarihini biliyor rahmetli day?m ?erif sildenafil 50mg sukupuolijarjestelma kuinka �zuslu su vermeyenlerin Ocak ailesi oldu?unu s�ylemi?ti ba?ka bir tan?d?kta hay?r Ocaklar Mevlevi Sadat?ndan geliyor onlar �ok soylu bir aile(Kamil Ocak stad? vard? onlarm? kastediliyor acaba) su vermeyenler Baz O?ullar? diyor anneannemle halam?n bir tanesi ?ehrek�st�de otururdu yengemlerimin lohusa gelin hamamlar?na giderdik hamam g�revlisi ba??r?rd? ??h d�vletlinin sevmedikleri var suyu vermey diye ba??r?rd? hakikaten su azal?rd? Evliyalar?n kerametlerini dinleyip ibret almak g�zel ama aslolan onlar?n hayat?n? do?ru �?renip taklit etmektir ��nk� onlar Resulullah Efendimizin( S. A. V.)hayat?n? �?renip taklit etmi?lerdir Allah C. C. r?zas? �zere ya?am??lard?r Hz. Ebubekir(R. A)soyundan gelenlerin taban?n?n alt?nda bir �ukurluk bulunmaktad?r bu �ukurluk(y?lan sokma izi)?eyh Fethullah soyundada s�re gelmi?tir.

Cemil Cahit G�zeley Gaziantep camileri kitab? sayfa 153 T�rki ?slam E?itim, K�lt�r ve yard?mla?ma Vakf? yay?n no:1(nisan 1992)

Buy Injectable Steroids

Injectable steroids buy Cialis online for sale
Injectable steroids�are the most popular group of glucocorticosteroid drugs. Includes hormonal medications in the form of an aqueous or oily injection solution (esters). According to statistics, more than 90% of the pharmaceutical products in this category are�injectable, while only a small part is taken by oral.

Every athlete or bodybuilder has heard at least once in their life about the effects of these drugs. Their task is to increase the level of�testosterone�in the blood by prolonging the life of the androgen molecule. According to the instructions for use and the advice of specialists, it is recommended to introduce drugs into the target muscles, i.e. those for the growth and increase of which treatment is directed. Most of them are based on natural oils (peach, peanut) in which the testosterone molecules dissolve best, but the fat base has its minus � the injections are quite painful.
Despite the pain, athletes very often resort to the help of steroids in the struggle for a beautiful and sculpted figure. The popularity of injectable steroids is explained by such effects:

persistent and lasting effect, due to which treatment can be carried out less often;
the presence of a smooth anabolic background throughout the course of therapy.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir