Azap Osman ve Tüfekci Yusuf

T�fek�i Yusuf Usta �anakkale sava??nda g�sterdi?i �st�n ba?ar? ve kahramanl?klardan sonra memleketi Antep�e d�nm�?t�r� Silah tamirat, onar?m, bak?m i?leriyle u?ra?t??? i�in T�fek�i Yusuf lakab?yla an?lmaktad?r�

??gal zaman?� T�fek�i Yusuf�un yan?na bir g�n azap Osman isminde fakir bir adam gelir�
“Selamun Aleyk�m, bak Yusuf usta ben bu Ermeni ile, Frans?z ile olan m�cadeleye kat?lmak istiyorum. ?yi bir avc?y?m ama silah?m yok, barutum yok, kur?unum yok! Neyle sava?aca??m? Bana bir ak?l ver.” der.

T�fek�i Yusuf hi�bir ?ey diyemez� Azap Osman t�fek�i Yusuf�un g�zlerindeki �aresiz bak??lar? g�r�nce ba?ka bir ?ey demeden �?k?p gider. Kimsede para yoktur ki yard?m edilsin. Halk sadece d�?manla de?il, a�l?k ve fakirlikle de amans?zca m�cadele etmektedir�.

T�fek�i Yusuf o g�nler i�in, i�im gitti ama elimden bir ?ey gelmedi, der.
Aradan biraz zaman ge�er�
Bir g�n azap Osman elinde bir t�fekle �?ka gelir. T�fek�i Yusuf ?a??r?r�”Osman a?a nereden buldun bu t�fe?i?” diye sorar�
Azap Osman i� �eker ve anlatmaya ba?lar�
“6 ya??nda bir k?z?m vard? a?a� Elinden tuttum, Halep’e g�t�rd�m. Bir Arap’?n evine 5 alt?n kar??l??? evlatl?k verdim. O be? alt?nla da bu t�fe?i ald?m. Fakat mermi, barut i�in param kalmad?. S�yle Yusuf usta ben ne yapay?m?”

T�fek�i Yusuf duyduklar?na inanamaz, g�zleri bir anl???na karar?r, hi� bir ?eyi g�remez.
Daha sonra hat?ralar?nda bu fedakar baba i�in ?�yle der “Bir avu� vatan topra?? kuinka saada Viagra resepti i�in can?n?n can? biricik evlad?ndan vazge�mi?ti… Ya rabbim! Bu nas?l bir vatan sevgisiydi? Orada bulunan t�m kur?un ve barutu verdim gitti, i?gal bitinceye kadar bir daha g�z�kmedi. Frans?z�la, Ermeni�lerle �at??m??. Bir ara yaralanm??, uzunca bir s�re �l�m d�?e?inde yatm??, fakat �ld�rmeyen Allah �ld�rmez, o da �lmemi?.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir