Antep Evleri Mimarisi

Antep Evleri; y�ksek duvarlar arkas?nda, d?? mekanlardan m�mk�n oldu?unca soyutlanm??, avluya d�n�k yap?lard?r. Antep evleri genellikle iki katl?d?r. B�lgede ta? kullan?m?n?n yayg?n olmas? nedeniyle evlerin yap?m?nda havara ta?? (yumu?ak kalker), topak ta??, keym?h (sert kalker), minare kayas?, bazalt (karata?), beyaz mermer, k?rm?z? mermer ve do?adan toplanan baz? renkli ta? cinsleri kullan?lm??t?r. Kullan?lan ta? cinslerinin, evleri dayan?kl? k?lmas?n?n yan?nda di?er bir �zelli?i, yazlar? serin; k?? aylar?nda ise s?cak tutmas?d?r. ?klimsel etkiler ve ya?ay?? tarz? mimaride i� avlu anlay??? hakimdir. Evlerdeki avlulara, ya?ant?n?n b�y�k b�l�m�n�n burada ge�mesi nedeniyle �hayat� denilmektedir. Mahremiyeti sa?lamak i�in zemin katlarda soka?a bakan pencere a�?lmamas? da hayat denilen mekanlar? vazge�ilmez k?lm??t?r. Hayat?n kenarlar?nda �o?u zaman �i�eklikler, merdiven alt?nda ya da avlu kenar?nda gizlenmi? kuyu ve ortas?nda �Ganne� ad? verilen havuz bulunmaktad?r. Evin �st katlar?na genellikle d??tan merdivenlerle ula??l?r. Sofa etraf?nda s?ralanm?? unterschied Cialis viagra �o?u zaman eyvanl? odalar yer al?r. Y�rede eyvan ad? verilen bu b�l�m�n �st taraf? kapal? olup, �n y�z� avluya bakar. S?cak yaz g�nlerinde g�lgeli bir mekand?r. Odalardan bina d???na da yans?yan, merdivenlerle �at? aras?na �?k?lan b�l�mler vard?r. �nceleri toprak �at? olan mekanlar, daha sonra yerlerini alaturka kiremite (y�rede bardak denir) b?rakm??t?r. �at? altlar? havaland?rman?n iyi olmas? nedeniyle kiler (hazna) olarak da kullan?lmaktad?r. Genelde tavanlar ah?ap kiri?lemeler �zerine kaplama ile ge�ilirken bir k?sm?nda da ba?dadi s?vaya uygulanm??t?r. Bunlar?n �zerine boya ve resimlerle, tavan s�slemeleri yap?lm??t?r. �st katlarda, yola bakan b�y�k kafes pencereler bulunmaktad?r. T�m pencerelerin �zerinde ???k ve hava sa?layan ku? tagas? vard?r. Pencereler hava ve ???k ihtiyac?n? kar??laman?n yan? s?ra, g�rsel a�?dan da binalar?n s�s� konumundad?r.10376825_672995652777154_1325220425981203242_n antep ev yeni antep hayat gane

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir