Zelzele Halil ile Küçük Arif

Zelzele Halil anlat?yor :
Bir sabah, otelin cam?ndan soka?a bakarken, elinde bir �antayla Arif’in durakta bekledi?ini g�rd�m. Emekli olduktan sonra, SANKO’ya girmi?ti. I?e gitmek i�in araba bekliyordu.
SANKO’ya telefon a�t?m, M�essese M�d�r�’ne “Sizde Arif Ersara� isminde bir memur var m??” diye sordum. Adam “Evet” dedi. “Maarif’te d�rt yol �at?nda Arif’e bir araba �arpt?, ailesine haber verin” dedim, telefonu kapatt?m.
Bir saat sonra telefonum �ald?. Telefon eden Arif’ti. “Halil Zelzele denen, adam orda m??” diye sordu, “Burda yok” dedim. “O e??eko?lu e??e?e s�yle, benim ailemi �zmeye, tela?land?rmaya, korkutmaya ne hakk? var? ?imdi oraya geliyorum” dedi.
Kar??la?mayal?m diye otelden ka�arken, Arif’le burun buruna geldim. “Ulan utanmaz adam, bunu niye yapt?n?” “Ben bir ?ey yapmad?m Arif A?a” “Otelin kar??s?nda durakta bekliyordum, beni sen g�rd�n” “G�rmedim, Arif A?a” “Ulan al�ak” “Sa?ol

Arif A?a” “Kar??l?k versene lan” “Vermem Arif A?a” Ne s�ylediyse peki Arif A?a, olur Arif A?a, emredersin Arif A?a dedim, hvorfor sildenafil teva 100 mg pris produkter er d�nd� gitti. Ertesi g�n, bu sefer de Halk Bankas?’n?n viagra frau sprechen wir uber die schlechte seite �n�nde kar??la?t?k. Kald?r?mda bana s�v�p say?yor, millet bizi seyrediyordu. “Ulan korkuyorsan, niye yap?yorsun? �olu?um �ocu?um a?layarak hastane hastane beni aram??. Utanmaz herif” Ne s�ylese so?an kesiyordum. Ertesi sabah, Ticaret Odas?’na gidince, memurlardan birisini �a??rd?m savc?l??a bir dilek�e yazd?rd?m, “Nedenini bilmedi?im bir konuda, Arif Ersara� isimli ?ah?s, beni takip etmekte, sokakta �n�m� kesmekte, herkesin i�erisinde bana a??r hakaretlerde bulunmaktad?r. D�n de tab;h?cas?na davranm??t?r. Bu ki?i hakk?nda ?ika et?,iy?n?, gere?ini arz ederim” Arkada??m?z savc? rahmetli Ya?ar Aks�yek vard?, onun odas?na gittim. Dr. Faruk Bal?k da oradayd?, “Hay?rd?r” diye sordu. Ben de Arif’i biraz korkutaca??m? s�yledim. Yaz?y? karakola havale etti, karakoldan da arabayla SANKO’ya gidip Arif’i getirdiler. Karakola geldi?inde kar??s?nda beni g�r�nce, gene s�v�p saymaya ba?lad?. Komiser tan?d?kt?, “Bana bak” dedi, “Ters ters konu?up durma, sonra seni nezarete atar?m” O zaman p?s?p sustu. “Beyefendi ?ik�yetinden vazge�mezse, bu gece burada yatacaks?n, yar?n da mahkemeye �?karaca??z. Mahkemede hakim seni tevkif eder. �z�r dile de, i? burada tatl?ya ba?lans?n” dedi.

Arif bakt? pabu� pahal?, yan?ma geldi, yava? sesle “Ulan Zelzele, terbiyesizlik etme, vazge�ti?ini s�yle de gideyim. I?im g�c�m var” diye s?zlan�maya ba?lad?, ben oral? olmad?m. K���k ayakkab?s?yla, ayak bileklerime d�rt�p, “Hadi ter�biyesiz” diyor, israr ediyordu. Sonunda, “Peki affettim” dedim.
D??ar? �?kt?k, “Ulan al�ak, ne yapt?m ki beni affediyorsun. Zeytinya?? gibi bir de suyun �st�ne �?k?yorsun kepaze adam” dedi yan?mdan uzakla?t?.

Iki g�n sonra geldi. Perapalas’ta C�celer Yar??mas? yap?lacakm??, Hasan S�zer, telefon etmi?, “Beni Istanbul’a g�t�r” dedi. “Emrin olur Arif A?a” dedim beraber Istanbul’a gittik.
Yar??may? Arif’ten dokuz santim daha k?sa bir ba?ka c�ce kazan?nca, Arif, j�riye itiraz etti. “Yar??may? kazanan arkada? otuz ya??nda; ben altm?? ya??nday?m. Benim ya??ma gelince, o ben�den daha uzun olacak, benim birinci olmam gerekir” dedi.
Arif’e de bir televizyon hediye ettiler.17202868_1430163167016080_713780698156904947_n

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir