Yemen’de Ali O?lu Recep Asl?kara
“T�fekleri �at?nca �ama??rlar?m?z? �?kart?r,s�ng�lerin ucuna asard?k.Kavurucu ��l g�ne?inde oturur beklerdik.Be? on dakika sonra s?caktan,g�ne?ten giyeceklerimizdeki bitler ?i?er �?t?r �?t?r telef olmaya ba?lard?.Ayn? ?ekilde dayanabildi?imiz kadar g�vdemizdeki,ba??m?zdakiler de d�?erdi.�ama??rlar? silkeleyip giyer,temizlenmi? olurduk.”
�� be? sene,yedi sene kocas?n?n,ni?anl?s?n?n yolunu g�zleyen Anadolu’nun o ?eref,haysiyet,namus ve vefa abidesi olan gen� k?zlar?�Gidip de gelmeyenlerin ard?ndan d�k�len g�zya?lar?,a??tlar yak?lan t�rk�ler.
Hep “Z�hre kalesi”ni,arap bedevilerin z�lm�n�,ac?mas?z ��l� anlat?rd?.
Su yok,sakalar?n ve askerin getirdikleri su ancak i�meye yeter,�ama??r y?kamak,y?kanmak m�mk�n de?il.asl?kara
“Her sabah su borusu �alar 15 ki?ilik bir manga kalenin d???ndaki dan su getirmeye giderdi.Bir g�n manga d�nmedi.Ala ?eyh denilen bir bedevi ?eyhi kuyu ba??na pusu kurmu?,bizim askerlerimizin hepsini de ?ehit etmi?lerdi.M�sl�man Bedevi Araplar,M�sl�man T�rk Askerlerini ?ehit etmi?,kaledekiler susuz kalm??lard?.
Bizim taburdan tam? tam?na 80 asker �?rp?na,�?rp?na susuzluktan ?ehit oldular.
?ehitleri kalenin i�ine g�md�k.
Kerbela yeniden ya?an?yordu sanki.
Vurularak �lmekten �ok susuzlaktan �lmek ?zd?rapl?yd?.
Bedevi Araplar bir durup,bir sald?r?yordu.
Ertesi g�n Denizden gelen Z?rhl? Osmanl? gemisi hepsini topa tuttu.Sonra da karaya �?kartma yapt?.Bir�o?u telef oldu,Ala ?eyh te yaralanm?? duydu?umuza g�re ama biz sususluktan can veren 80 babayi?idi topra?a verdikten sonra.”

asl?kara2.jpegRecep Asl?kara Yemen’den nadiren Viagra til kvinder Blir den nye trend i 2019 sa? d�nenlerden birisi .
K??lan?n �n�nde Redif sesi var.
Bak?n �antas?nda acep nesi var.
Bir �ift kundurayla bir de fesi var.
(Redif :?htiyat yani yedekten �a?r?lm?? seferberlik askeri)asl?kara z�hre

Kaynak ve resimler Halil Asl?kara (Recep Asl?kara’n?n o?lu)��

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir