Evlatlara ramazan ve ramazan bayramı tavsiyeleri

as?m_m?hc??og?luEvlatlara ramazan ve ramazan bayram? tavsiyeleri

Ramazan e?nen dostnan ya?an?r.�nce k���kler programa de fixacao ed com kamagra lisboa para b�y�klere g�nd�z gider,ramazan?n heyrli olsun,Allah her sen bu zamanlara �?kars?n der,o da seninki de bilece olsun,�mr�n uzun olsun der.Hal hat?r sorulur,hay?rla??l?r,dua al?n?r.

Sonra ramazanda eve iftara davet edileceklerin hesab?, listesi yap?l?r.Evvel yak?n akrabalardan,ana baba,kaynana kay?nbaba ,ammi hala gibi yak?nlar �a?r?l?r,birka� g�n evvelden filanca g�n sizi iftara bekliyoruz diye haber verilir.

Davette Allah ne k?smet ettiyse yenilir,sofrada halep kahgesi,meyan ?erbeti ve oru� a�maya birka� tane hurma,kuru �z�m bulundurulur.�yle �ok ?atafatl? paklaval?,yuvalamal? yapman gerek de?il.hal?n?z neyi g�t�r�rse odur sofran?z.Kendini� zorlama maksat hat?r almad?r.

BAYRAM �OCUK

Haa,hava yap?p ceh g?c?k da edeceksen misafirini lokantaya davet eder bi etek para verirsin o ba?ka.�oluk �ocu?un da bunu gelenek beller o da ev bark sahibi oldu?unda evine de?il lokantaya �a??r?r,sen de bi?ey deyemezsin.

Ramazan ay? ibadet ay?d?r.Sadece oru� tutmak kafi gelmez.Namaz?n? da k?lmal?s?n. Hele,hele terabaha ( teravih) elinden geldi?ince gitmelisin.Camiye �oluk,�ocukla gitmek laz?m.�ocuklar bu k�lt�r� de almal?,e?er m�mk�n olursa da her g�n eski mahallelerde ayr? bir camiye gidersen daha da ?ahane olur.Terabah �?k???nda u?aklara tatl?,dondurma filan al?rs?n; bellerler ileride b�y�d�kleri zaman kendileri de �ocuklar?na ayn?s?n? yaparlar. Tabii ki bu ayda verilmesi gereken fitireyi ve hesaplad???n zekat?n da �nemli bir k?sm?n? vermeli ,bunlar? g�steri? haline getirmeden biraz h?s yapmal?,verdi?in adam?n gururunu incitmemeli ,nesline de bunu �?retmelisin.23 bayram el �pme mahalle �ocukRamazanda avrada u?aklara eziyet edilmez,densiz u?ak gibi ben ?unu yirim ,?unu yemem denmez,evde ne pi?irdilerse eyvallah denir.Amma eve de gelirken kahgeni,?erbetini al?r gedersin.Marifetliysen han?m ne yapm??sa yapm??, sen de yan?na iki s?k?m �i?k�fte yapars?n.Noluy derse de u?aklar yeen seviy de onun u�un yap?ym dersin.

??in m�saitse ikindiynden sonra orucunu gezdirirsin.Gerek gereksiz �teberi al?rs?n,�ar??da sokakta e?i dostu g�r�rs�n,marhabala??rs?n.Al??veri? edersin amma esnafa oru� a??z eziyet etmezsin,a?z?n? yumar i?ine gelirse al?rs?n ,i?ine gelmezse heyrli i?ler der sav???r gedersin.

Ramazan?n on be?inde muhakkak ya davete gedersin,ya da sen ve iftara davet edersin.Di?er g�nlerde uydurur,irmik havlas?,pisik da?.a alsan bile yar? ramazanda paklava almal?s?n.�Ramazan geldi ho? geldi,paklava sinisi bo? geldi� olmaz.

Orucunu tut,namaz?n? k?l,zekat?n? fitireni ver Allah ramazan?n? hay?rl? ve bereketli etsin.

Geldik ramazan bayram?na ;
�nce bayram namaz?.Hutbe dinlemeden �?kma.Namaz sonras? camini i�inde tan?d?k,tan?mad?k denk geldi?inle bayramla??rs?n.

�yle selam verip ge�me en az?ndan tokala?.
-�Ooo H�s�yn ammi,Bayram Day? ,bayram?n mibarek olsun�,der ve elini �persin.K���klerin yanaklar?ndan,b�y�klerin ellerinden �persin.Tayda?lar?nla �p�?�rs�n ama �yle ke�i tosla?mas? gibi de?il.�rf�m�ze ananemize uygun olarak.yogurtlu-cigdem-asi-tarifi

Sonra eve gel. Evvel evdekilerle bayramla?,hala uyuyan varsa uyand?r.

-�Kalk?n bug�n bayram � de uyand?r,elini �pt�r,bayramlar?n? m�barekle.

?imdi �ocuklara para verilmez.O bayraml?klar? giydikten sonra !
Han?m?n?,�ocuklar?n? al yallah mezarl??a.

Anan?n baban?n mezar?nda birer Fatiha oku,biliyorsan Yasin oku,daha iyi.Sonra birlikte yak?n akraba,h?s?m,arkada? bildi?in mezarlara da u?ra.�ocuklar?n mezarl?ktaki yerleri �?rensin.Dola??rken orada yatanlar hakk?nda k���k an?lar?n varsa anlat,anlat ki �ocu?un akl?nda mezar yeriyle birlikte k���k an?lar,bilgiler de kals?n.Eve gelirken taze biber ve t?rnakl? ekmek al.bayram

Bir gariban? evine Bayram yuvalamas?na davet etmi?sen ?ahane olur.Onlar da gelsin.Sofraya beraber oturun.G�le yala yeme?inizi yeyin.Misafirlerin �ocuklar?na bayram har�l?klar?n? ver.

Hay?rl? bayramlar?n?z olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir g�n evvel mezar ziyaretini yapt?ysan iyi.Yoksa i? ?a?ar,gecikirsin.
Kurbanl???,kasab? ald?ysan;yallah eve ya da nerede keseceksen oraya.Evden te?t,amadan,le?en,sepet ne bulduysan getir.Kasaba vekalet ver.Kesebilirsen hi� de?ilse b?�a?? sen at.Kasaba
-Usta evvel ci?erini ver hele bize, biz ba?layal?m yava? yava? dersin.
O?lan? ekme?e salars?n.Han?m piybaz?,turpu,tereyi,biberi,ayran? haz?r etmi?tir.
Hemen ata?? gaymeye ba?la.Anca yeti?ir.
Ci?eri do?ra,sapla,pi?ir.Evvel kasaba ve ?allaana d�r�m et ver.�oluk,�ocuk,e? dost ba?las?n yemeye.Ne kadar misafir bulursan o kadar iyi.Sen ne?elenirsin.
Kasaba
-Usta ac? kibar pay et de.
Kelleyi y�zd�r.Karn? de?,mumbar? bo?alt, kabaca y?ka.Mumbar?,kelleyi,ayaklar?,karn?n? bir kaba koy.Han?m sonra halleder.
Kasaba eline sa?l?k a?a de paras?n? ver sav.Derisini,ba??rsa??n? verme,satma da.Ver bir fakire sats?n paras?n? cebine koysun.
Kebap fasl? yava?,yava? biter.Gelenlerden ba?layarak.Etleri vermeye ba?la.?�lerine birer par�a kuyruk koymay? unutma.Sonra otur,?u A?e Bac?ya,su Deli �mergile,?u haleplilere de po?etle.�stlerine adlar?n? yaz,kar??t?r?rs?n.Araban?n arkas?na b�y�k bir le?en koy.?�ine paylar? doldur.Elini aya??n? y?ka.Da??tmaya ba?la.Gitti?in yerde �yle kap?dan verip te ka�ma.Hal,hat?r sor.Bir ihtiya� var m?,h?s?m akraba ne alemde anla. Da??t?m? bitir eve gel.Eve ay?raca??n eti serin bir yere as,onu ertesi g�n ayarlars?n,acelesi yok.
Eve �?k,yoruldun ama y�z�n g�le� olsun.Banyonu yap �ama??r?n?,�st�n� ba??n? de?i?tir.Han?m �ay demlemi?tir.�ay?n? efendi gibi i�.Biraz m?zgan.Ak?ama,k���ksen el �pmeye gideceksin,b�y�ksen el �pmeye gelecekler olur.?ekerini,kolonyan? haz?rla.Kurban bayram?n?n birinci g�n� m�him.Onu hallettin ya ertesi g�n� art?k ramazan bayram? gibi olur,kolay.Bayram?n m�barek olsun,g�zlerinizden �p�yorum.yogurtlu-cigdem-asi-tarifi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir