Antep Harbinden Kesitler

Heyeti Merkeziye ile bir toplant? yap?larak durum g�zden ge�irildi. Ermenileri Frans?zlardan ay?rmak i�in �al??ma ba?lad?. Ermeni Millet Meclisine bir mektup g�nderildi. Bu mektupta;

Ermeni vatanda?lar, bizim sizinle harbimiz yoktur, sizin ve bizim d�?man?m?z Frans?zlard?r. Frans?zlar?n i?fallerine kap?lmay?n?z. Alt? y�z seneden beri beraber ya??yoruz, bundan b�yle de ya??yaca??z.

deniliyordu. Bu mektupla Ermeni cemaati ile bir temas kap?s? a�?ld?. K?l?� Ali Bey ayr?ca Antep halk?na da bir beyanname yay?nlayarak: �Ermenilere kar?? Milli kuvvetlerin fena bir maksad?, tecav�z emeli olmad???, ?u levitra hinta apteekki arvostelu 5 parasta tulosta birka� g�n i�inde ?ehirde ba?l?yan sava?tan M�sl�manlar?n ve Ermenilerin bir sorumlulu?u bulunmad???, bu iki unsurun d�?man olmalar?na bir sebep mevcud olmad???, herkesin d�kkan?n? a�?p i?leriyle me?gul olmalar? gerekti?i, ?ehrin asayi?ini ihlal edenlerin ?iddetle cezaland?r?laca?? kesin bir dil ile bildiriliyordu.

Ermeni millet meclisindeki ya?l? �yeler, T�rklerle anla?mak istedikleri halde gen�ler bir t�rl� anla?mak istemiyor, �Ya Ermenistan, ya mezaristan� teranesiyle d�?manl?kta inad ve israr ediyorlard?. K?l?� Ali Bey Mara?’tan iki Ermeni papaz?yla Ermeni muteberan?ndan birka� ki?i getirterek Ermenilere �?�tc� g�nderdi. Bu heyet Ermenileri d�?manl?ktan vazge�irmek i�in �ok �al??t? ve nihayet Ermenilerin tarafs?z kalmalar?n? sa?lad?. T�rklerle Ermeniler kar??l?kl? ate? kestiyseler de anla?ma birka� saat s�rd�. Ermeniler ahidlerini bozdular. B�t�n cephelerde sava? yeniden alevlendi. Bu g�nlerde semt efrad? 24 saat n�betle cephelerde bulunuyor, her ak?am ihtiyattaki semt efradiyle de?i?tiriliyordu.

Antep Harbi Kumandanlar?ndan
Ali Nadi �NLER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir