Sütçü İmam

31 Ekim 1919 cuma g�n� Uzunoluk hamam?ndan �?kan 3 kad?n ve boh�alar?n? ta??yan bir erkek �ocu?u g�ren Frans?z-Ermeni devriyesinden bir asker ; “Buras? art?k T�rk memleketi de?ildir. Frans?z m�stemlekesinde pe�e ile gezilmez!” diye ba??r?p kad?nlar?n pe�esini a�mak istedi. Kad?nlar bu arada ba??rarak yard?m istediler. Olay yerine ilk m�dahale eden �akmak�? Sait; “G�vur o?ullar?! Dokunmay?n bac?lar?ma!” diyerek Frans?z Ermeni Lejyonerlerinin �zerine y�r�d�. �zerinde silah olmayan �akmak�? Sait, a�?lan ate? sonucu a??r yaralanm??t?r. Bu s?rada ad? ?mam olan ve ge�imini temin etmek i�in s�t satt??? i�in S�t�� ?mam olarak tan?nan ?mam, yan?nda bulunan silah? ile ate? a�m?? ve bir Frans?z-Ermeni Lejyoner askerini �ld�rm�?, bir di?erini de yaralam??t?r.
31 ekim 1919 da, d�?mana ilk levitra 10mg prix le supplement ed pour l erection kur?unu at?p Kahramanmara?’taki Kurtulu? hareketini ba?latan S�t�� ?mam, d�?man?n Mara?’tan kovulmas?ndan sonra, harpteki fedakarl?klar?na m�kafat olarak Belediyeye odac? al?nm??t?r. Ayr?ca bu vazifesi d???nda kaledeki topun idaresi kendisine verilmi?ti.
Bir top at?m? s?ras?nda barutun ?s?nan namludan erken ate? almas? neticesi yanan S�t�� ?mam Alman Eytamhanesinde tedavi alt?na al?nd?ysa da iki g�n sonra 25 Kas?m 1922 tarihinde vefat etti. �?narl? Cami mezarl???na defnedildi. ?lk kur?unun at?ld??? Uzunoluk meydan?nda 1936 y?l?nda Belediye ba?kanl??? yapan Hasan Sukuti T�kel taraf?ndan bir an?t ve �e?me,1977 y?l?nda da K?br?s meydan?na Kurtulu? an?t? yapt?r?lm??t?r.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir