Kebapçı ve Baklavacı Çavuş: Havuç dilimi ve Bülbül Yuvası (Sarıburma) mucidi

1875 te Arap �avu? Arasa’da bir kebap ve baklava d�kkan? a�m??. Antep Harbini ya?am??. D�kkan harpte kapal? kalm?? Harpten sonra devam etmi?. Arap �avu?’dan sonra 2. ku?ak olarak 1922 y?l?nda d�nyaya gelen �avu? Usta, k���k ya?ta babas?n? kaybetti?i i�in 7 ya??nda ?mam Ustan?n yan?nda i?e ba?lar. 37 y?l burada �al???r. Kebap ve baklava sanat?n? da burada �?renir. Belli bir d�nem emek ortak�?l??? yapt?ktan sonra ?mam Ustan?n vefat etmesiyle oradan ayr?larak 1964 y?l?nda Kurtulu? Kebap ve Baklava salonunu a�ar.
O?lu Mehmet �avu?o?lu ile birlikte Ala�devle caminin yan?nda 55 ki?ilik m�tevazi bir d�kkanda Kurtulu? ad? alt?nda 1975 y?l?na kadar m�?terilerine hizmet etmi? �avu? Usta. O d�nemde baklava almak isteyen m�?teriler tuttururlarm??: �?lla bana baklavan?n kenar?ndan verme!� , �Bana kenars?z baklava ver!� , � Hepsi orta olsun, kenarlar senin olsun!� diye. Bakm?? 11 asiaa ki �avu? Usta bu i? b�yle olmayacak, bir g�n baklava imalathanesinde baklava yaparken de?i?ik bir dilimleme ?ekli bulur ve ad?na �avu? dilimi der. B�ylece �avu? dilimi ve kenars?z baklava icad olur.
Bu baklava daha sonra ?ekil itibariyle havuca benzedi?i i�in havu� dilimi ad?n? alm??
1982 senesinde 2 karde? dedeleri Arap �avu? ve babalar?n?n �avu? Usta lakab?ndan dolay? d�kkan?n ad?n? �avu?o?lu olarak de?i?tirmi?ler ve hala Eski Saray Caddesi’nde devam etmekteler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir