En güzel sinema: İstersen dört kere daha gel. Para mara istemez.

Nak?p Ali bir hac filmi getirtti Antep’e. Cami hocalar?n? toplay?p ziyafet �ekti, sonra da �zel olarak filmi oynatt? onlara.
Ertesi g�n, art?k nereden �?kt?ysa, bir rivayet, yay?ld? kente: “Bu filmi yedi kere g�ren tam hac?, �� kere g�ren yar?m hac? say?l?r.”
Film kapal? gi?e girdi g�sterime. Haftalarca oynat?ld?. Arada bir ya?l? kad?nlar geliyordu Nak?p Ali’nin yan?na: “Evlad?m, ben iki kere g�rd�m. ���nc�s�ne param kalmad?. Sevab?na… Bari yar?m hac? olay?m.”
“Gir, bac?m,” diyordu Nak?p Ali. “?stersen d�rt kere daha gel. Para mara istemez.” Az ki?iyi mi bedavadan ald? i�eriye…
Dinine ba?l? bir adamd?. Ama yobaz de?ildi. Saza gider, rak?s?n? i�er, e?lenmesini bilirdi. �?karc? de?ildi. Din s�m�r�c�s� pilule Cialis hi� de?ildi. H?nz?rl???na yapm??t? bu i?i.
***
nak?p ali sinema (3)

“Nak?p Ali az ki?iyi mi bedavadan ald? i�eriye,” dedim. Yaln?z Hac filmiyle s?n?rl? de?ildi bu. Kap? �n�nde, elleri pantolonlar?n?n ceplerinde, hayran hayran afi?lere bakan, ama paralar? olmad??? i�in gi?eye yana?amayan �ocuklara, “Ulan, ne diye kalabal?k ediyorsunuz orada! Hadi girin i�eri!” derdi. Onlara meyan ?erbeti ?smarlad??? bile olurdu.
Sinemaya gidince meyan ?erbeti i�memek olur mu zaten! ?erbet�iler, s?rtlar?nda tuluklar?, taslar?n? �?ng?rdatarak dola??rlard? salonda. Sadece filmden �nce ya da iki film aras?nda de?il. Film oynarken de dola??rlard?. Bu y�zden kavga �?kard? bazen. Casus K?ran’?n sallad??? sumsu?u (yumru?u) �nlerinde dikilen ?erbet�i y�z�nden ka�?ranlar ya da Jack Elam’?n �ld�?�n� g�r�p de ?�yle bir oh �ekemeyenler basarlard? k�fr�.
Ama k?sa s�rerdi kavga. Nak?p Ali’nin g�rlemesi duyulurdu:
“Nalet o?lu naletler! Seyredecekseniz adam gibi seyredin! Buras? sinema!”

 

�lk� Tamer’in k�?e yaz?lar?ndan al?nt?d?r.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir