Suburcu’nda akşam sazı

Suburcun�da Eski Postanenin kar??s?nda �ok g�zel bir karakol varm??. Bu karakolun biti?i?inde kurulmu? ilk kul�p F?nd?kl? Bah�esi ise bug�n �zerinde Atat�rk heykeli olan Maarif’deki meydandaym??. Burada bir sahne varm??. Sahnede saat 17.00’den itibaren ince saz �alarm??. ??inden �?kan Antepliler burada rak? i�er, m�zik dinlerlermi?. �nl� sanat�? Hamiyet Y�ceses de burada sahneye �?km??. Maarif Bah�esi ise, F?nd?kl? Bah�enin kar??s?nda kjøpe Cialis i sverige yani bug�nk� Keyvanbey Pasaj?’n?n yerinde imi?. Orada da ayn? ?ekilde ince saz varm??. Saz ak?am �zeri ba?larm??.

Mustafa G�zelhan Aral?k 1965 Gaziantep K�lt�r Dergisinin 8.cilt 271 .sayfa’dan derlenmi?tir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir