Alman Max Von Oppenheim’den Aintab resimleri

Alman Arkeolog Max Von Oppenheim 1899 da bu civara gelmi?.Kargam??’taki hitit ?ehrinde kaz? yapm??. Almanya’ya salm??.

262686_834862383212831_272858226203247335_nSonrada ?ngilizler 1911 de kazm??, British Museum’a salm??lar.
Onlar gitmi?, sonra Frans?zlar Antep Harbinde kaz? yap?p birka� par�a da Louvre’a yollam??lar. S?n?r �izilirken bu ?ehrin bir k?sm? Suriye topraklar?nda kalm??t?r.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Max von Oppenheim, 1860 y?l?nda bankac? Oppenheim�in o?lu olarak d�nyaya geldi. ?lerleyen y?llarda o da bankada y�netici oldu ama bankada �al??maya �ok hevesli de?ildi ve kendi ki?isel �?karlar? i�in u?ra??yordu. Banka, Bel�ika Krall???�n?n �ok vah?ice s�rd�r�len s�m�rgesinde demiryolu in?a eden ve y�ksek karlar kazanan �Chemin de Fer du Congo� ?irketinin de hissedar?yd?.
Amcas? D??i?leri Bakanl???�n?n s�m�rge b�l�m�nde kilit bir isim olan Max von Oppenheim, K�lnl� ?irket ve bankerler i�in �Alman-Do?u Afrikas?�n?n en verimli b�l�m�nde bir plantasyon ayarlad?. 1893 y?l?nda da bug�nk� Tanzanya�da, Alman Ba?bakan?�n?n izniyle b�y�k �apta bir araziyi m�lk�ne ge�irdi. Daha sonra Oppenheim, Ren Handei-Plantasyon ?irketini kurdu. Zorla �al??t?r?lan yerli i?�ilerin yard?m? ile burada kahve ve kenevir yeti?tirdi. ?irket �ok daha sonralar? 1945 y?l?nda �Nazilerle� birlikte iflas etti.
10620632_834862296546173_1899726302046899640_n
Oppenheim Bankas?, Konsortium der Deutschen Orientbank (DOB)�a aitti ve Alman ?mparatorlu?u�nun d??arda faaliyet s�rd�ren bankalar? aras?nda �nde gelenlerden biriydi. Banka �rne?in, �in�de Alman s�m�rgeleri i�in demiryollar?n? finanse ediyordu. Bunlar?n aras?nda en b�y�k proje Ba?dat Demiryollar? idi ve bu b�y�k proje Phlipp Holzmann taraf?ndan in?a ediliyordu. Bunu daha sonra Atat�rk T�rkiye�sinin silahland?r?lmas? izledi.

 

G?ZL? KE??FLER

Max von Oppenheim Ortado?u ve Afrika�daki ?ngiliz ve Frans?z s�m�rgelerinde oldu?u gibi, y?k?lan Osmanl? ?mparatorlu?u�unda da �ok say?da ke?if gezisi yapt?. Araplar gibi giyindi, Arap�a �?rendi, Bedevilerin ya?am?n? ara?t?rd? ve kendisini Araplar?n kan karde?i olarak sundu. Co?rafi bilgileri daima s�m�rge perspektifi ile de?erlendirdi.
Oppenheim Kahire�de ?mparator konsoloslu?unda el�ilik �yesi ve daha sonra ate?e oldu. Masraflar? i�in hem devletten hem de babas?ndan y�kl� para al?yordu� D??i?leri Bakanl??? ona �ok b�y�k olanaklar sunuyordu. Aylarca ara?t?rmalar yap?yor ve aylarca Almanya�da ba?kentte kalabiliyordu. B�lgeden edindi?i bilgileri do?rudan ba?bakana ve imparatora g�nderiyordu. Berlin�e geldi?inde majestelere �farkl? b�lgelerdeki M�sl�manlar �zerine� bilgiler veriyordu. ?mparator kendisini �d�nyadaki 300 Milyon M�sl�man�?n dostu� olarak tan?t?yordu; ��nk� y?k?lan Osmanl? ?mparatorlu?u�nu ya?malamak istiyordu ve ajan? Oppenheim bunu severek yap?yordu.
Deutsche Bank�?n s�zc�s� Georg von Siemens, 1899 y?l?nda gizli diplomatlara Ba?dat Demiryolu Hatt?�n?n g�zergah?n? belirlemeleri i�in ara?t?rma yapmalar?n? �nerdi. Ama D??i?leri Bakanl??? buralarla ilgilenen di?er s�m�rgeci B�y�k Britanya�y? k?zd?rmamak i�in onay vermeyi reddediyordu. Oppenheim �zel olarak ara?t?rmalar? �zerine ald? ve demiryolu hatt?n?n g�zergah? i�in �nerilerde bulundu.

RASTLANTI B?R BULU?
11320_903666316332437_7826639253399845155_nBu ara?t?rma s?ras?nda Oppenheim �zeri ��l kumu ile kapal? Tell-Halaf Saray?�n?n kal?nt?lar? ile kar??la??r. Derhal diplomatik g�revlerini b?rak?p arkeolog rol�n� oynar ve 1911 y?l?ndan sonra saray?n oldu?u b�lgede kaz? �al??malar?na ba?lar.
Bin deveden olu?an bir kervanla aralar?nda portatif bir demiryolu olmak �zere en modern ara�lar? kaz? alan?na getirtmeyi ba?aran Oppenheim kendisine pahal?, sa?lam bir ev yapt?r?r.

Kaz? i�in aralar?nda �ocuklar?n da oldu?u erkek, kad?n be? y�z elliye varan g�ndelik�i tutar. �ok s?cak g�nlerde de g�nl�k �al??ma s�resi on saat s�rer. K�t� �al??ma ko?ullar?na kar?? grev yapanlar, �de?er bilmezlik� ve �itaatsizlikle� su�lan?r. Oppenheim kaz?n?n masraflar?n? bankadaki 240 bin Mark�?n faizinden ve bankadaki bir kazan� pay?ndan kar??l?yordu. Sadece babas? ilk iki y?lda ek olarak 750 bin Mark (bug�nk� de?eri yedi Milyon Euro) vermi?ti.458747_834862416546161_5394126627832370321_o
Kaz?n?n ilk a?amas? 1911�den 1913 y?l?na kadar s�rd�. Bu d�nemde bulunan ?aheserin �at?s? hayvan fig�rlerinin �zerinde y�kselen tanr? fig�rleri taraf?ndan tutulan bir kocaman kap?yd?. Oppenheim buluntuyu sorun olmadan T�rkiye �zerinden nakledebilmek i�in ?mparator II. Wilhelm�den yard?m istedi.10378929_834862339879502_5891622307580861556_n

�10171135_834865696545833_3510672958101361606_n

TER�R STRATEJ?S? OLARAK ARKEOLOJ?
A?ustos 1914�de Birinci D�nya Sava?? ba?lad???nda Oppenheim tekrar D??i?leri Bakanl???�na d�nd�. Ve ?mparator�a, �D�?manlar?m?z?n, M�sl�man B�lgesinin Devrimcile?tirilmesine ?li?kin Muht?ra� adl? bir belge sundu. Belgede T�rkiye, M?s?r, Hindistan, Irak, ?ran, Fas, Cezayir, Tunus ve Afganistan da dahil olmak �zere �lke �lke arkeoloji vesilesi ile kazan?lacak M�sl�man liderlerinin ad?n? say?yordu. Ezeli d�?man ?ngiltere�nin s�m�rgelerinde �?ngilizleri �ld�recek� g�n�ll� �eteler silahland?r?lmal?yd?. T�m bunlar i�in para sorun de?ildi.7095_834862223212847_4879472737023084630_n
Muht?rada ayr?ca �Araplar kutsal sava? (cihad) i�in k??k?rt?lmal? ve bunun i�in haz?rlanmal?� diye yaz?yordu. Mekke, Medine, Cidde�de b�rolar tutup hac?lara y�nelik i�in ajitasyon yap?lmal?yd?. Ayr?ca camilerde ve okullarda militan M�sl�manlara ter�r e?itimi vermek �zere Alman dan??manlar g�revlendirmeli ve �Bak� petrol yataklar? kundaklanmal?; Britanya Commonwealth�in can damar? olan S�vey? Kanal?�na, Oppenheim�?n yard?mc?lar? taraf?ndan y�nlendiren �Allah?n sava?�?lar?� taraf?ndan sabotaj eylemleri d�zenlenmeliydi.10672270_834862169879519_5085551922539038942_n
Sava??n ilk y?llar?nda yeni bakanl?k cihad ajitasyonu i�in M�sl�man �lkelerde otuz alt? haber b�rosu a�t?. Bildiri ve kitaplar Arap�a, T�rk�e, Fars�a, Urduca, �ince, Rus�a da aralar?nda olmak �zere yirmi d�rt dile �evrildi. Ama t�m �abalara ra?men �Cihad made in Germany� amac?na ula?mad?.
NAZ?LERDEN M�KAFAT
Openheim 1927 y?l?ndan 1929 y?l?na kadar kaz? �al??malar?n? s�rd�rd� ve bulunan eserleri Frans?z manda y�netiminin onay? ile Almanya�ya getirmeyi ba?ard?. Bat?l?lar bulanan eserlere kendi mallar? g�z�yle bak?yorlard? ve sadece bunlardan k���k bir k?sm?n? yerlilere b?rakt?lar. Sanat ve k�lt�r h?rs?zl??? onlara gayet normal g�r�n�yordu.1656232_903665782999157_7857260907701959527_n
�Arkeolog� Oppenheim, 1929 y?l?nda Max von Oppenheim Vakf?�n? kurdu. Tell Halaf�da bulunan eserler bug�n hala bu vakfa ait. Oppenheim, eserleri Berlin Charlottenburg�daki eski sanayi salonunda sergiledi. Eserler, Kas?m 1943�deki bir bombard?manda parampar�a oldu. Fakat bu zor d�nemde bile rejim, A?ustos 1944 y?l?na kadar 27 bin k?r?k par�ay? trakt�rlerle M�ze Adas?�na ta??d?.
10015157_903666326332436_6746534984639636520_nNazilerin Oppenheim�a deste?i bunla da s?n?rl? olmad?. Birinci D�nya Sava??�?ndan sonra ailesi ve bankas? b�y�k bor� y�k� alt?na giren Opennheim�lara uygun krediler verilerek zararlar?n? kar??lama ?ans? verildi.
Harabe olan eserler daha sonra DAC (Demokratik Almanya Cumhuriyeti) taraf?ndan Bat? Almanya�ya verildi. Bunlar kamula?t?r?lmad? ve at?lmad? da. DAC�nin y?k?lmas?ndan sonra Max von Oppenheim Vakf? harabe olan eserleri �d�n� olarak Prusya Vakf?�na verdi. 1999 y?l?ndan beri D??i?leri Bakanl???, Alman Ara?t?rma Toplulu?u ve �zellikle Oppenheim Bankas? gibi bir ka� kurulu?, bu eserlerin yeniden restore edilmesini desteklediler.
B�ylece 27 bin par�aya ayr?lm?? eser 8 y?l s�ren ve son d�nemlerin en b�y�k ve en pahal? restorasyon �al??mas?yla birle?tirilmi? oldu.10407613_903666346332434_4919211881395954868_n
Restorasyonun ana sponsoru olan Oppenheim Bankas?, 2009 y?l?nda iflas etti. Ama bu bile vakf?n s�zc�s� Christopher von Oppenheim�in bir �ok kurulu?la �al??malar?na engel olmad?. O d�nemin D??i?leri Bakan? Frank-Walter Steinmeier serginin a�?l???nda kameralara ?�yle Cialis 5 mg diyordu: �Max von Oppenheim, Alman-Arap ve Alman-T�rk ortakl???n?n �nc�lerinden birisidir ve bu bak?mdan bug�nk� �al??ma i�in de bir �rnektir.�
* Die Junge Welt Gazetesi�nden al?nm??t?r
�eviri: Mehmet Salim..

Aintab, 1899.�Alman Von Oppenheim’?n g�z�nden Aintab.

�10675657_903665902999145_8741092305567369430_n� 10360236_903665872999148_8242693189819132092_n 10533890_834862153212854_8471444666606199425_n 10703946_834861929879543_1987395394626893328_n 10491991_834862026546200_1910729604657614751_n�10404225_834861913212878_3749844810453736899_n 10430371_834861949879541_3694209893543402581_n 10626785_834862073212862_4384252983318088820_n 1010801_834862013212868_2571319655716871151_n 10561802_834861713212898_6441790337183691741_n 10645142_834861846546218_3114050731452595995_n 10945530_903665466332522_361524400488490386_n 10516808_834861889879547_1040744284089064962_n10441052_834861983212871_2504500387976132380_n��10570329_834862193212850_2710016296115305215_n 1476317_834862039879532_6654125110626762806_n

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir