Hasanceli’de Bağcılığın Başlaması

(Hasanceli Musabeyli’ye yak?n bir b�lge ve k�y�n ad?)
‘Allah,dilerse ?er elinden, hay?r has?l eder”
1940’l? y?llar b�lgede Halepli ?brahim isminde bir e?k?ya var, adamlar?yla Halep ve Kilis Musabeyli dolaylar?nda e?k?yal?k yap?yor. Bunun yan?nda rakip e?k?ya gruplar da var, millete kan kusturuyorlar, vurdu?u vurduk k?rd??? k?rd?k. Bu e?k?yalardan �zellikle Hasanceli Cialis 20 mg ve �evresi �ok zarar g�r�yor. E?k?yalar?n ihtiya� temininde ba? bah�eler hayati �neme sahip. E?k?yalar di?er b�lgelerin aksine Hasanceli ve �evresinde o d�nemde ba?c?l?k olmad???nda �z�m yiyemiyorlar!. E?k?ya ba?? ?brahim Hasanceli’ye �ltimatom veriyor:
– Her hane mazeretsiz en az bir tarla �z�m ba?? dikecek. Aksi halde o hanenin hepsini �ld�r�r�m!
Hasanceli’de o zamanlar hayvanc?l?k �n planda. Ba?c?l??? bilmiyorlar. Can korkusuyla her hane ba? dikiyor. Dikiyor dikmesine de E?k?yaba?? ?brahim bu ba?lar?n �z�m�nden yiyebiliyor mu bilinmez, ��nk� birg�n rakip e?k?yalar taraf?ndan Hasanceli da?lar?nda ?brahim ve adamlar? k?st?r?l?r. Sava? niteli?inde bir �at??ma �?kar. ?brahim’in adamlar? bir bir vurulur. ?brahim tek kal?r ve da??n sarp kayal?kl? zirvesine �ekilir. Ustaca at??lar?yla kimseyi zirveye yakla?t?rmaz. Ancak iyi bir ni?anc?n?n mavzerinden ald??? isabetle �l�mc�l bir yara al?r ama ka�ar ve izini kaybettirir. Bu b�y�k �at??ma s?ras?nda hen�z �ocuk olan y?llar sonra yeti?kin olup bu da?larda �obanl?k yapan Hasanceli’li Mehmet Yal�?n ?brahim’in kal?nt?lar?na tesad�fen ula??r. Vah?i hayvanlar taraf?ndan her uzvu bir yere �eki?tirilmi? kemiklerini bir araya toplar Allah i�in ve bir daha ula??lmas? imk�ns?z kayalar aras?na defin eder. Hasanceli’de zoraki ekilen ba?lar �z�mle dolar ta?ar. Ana ya?am ve ge�im kaynaklar?ndan biri ve hatta vazge�ilmez olur.

Yazar: Mehmet S�r�c�

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir